Мы рады приветствовать Вас на официальном сайте Днепропетровской Областной Организации Исполнителей Восточных Танцев в Днепропетровске.
]

Загальні положення

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЦІВ СХІДНОГО ТАНЦЮ»


м.Дніпропетровськ
2006

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Громадська організація «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЦІВ СХІДНОГО ТАНЦЮ» (далі за текстом — «Організація») є об'єднанням громадян, яке створено для задоволення та захисту законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.
1.2. Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством, у тому числі Законом України «Про об'єднання громадян», а також цим Статутом.
1.3. Організація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування та гласності.
1.4. Найменування Організації: — повне українською мовою: Громадська організація «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЦІВ СХІДНОГО ТАНЦЮ»; — скорочене українською мовою: ГО «ДООВСТ».
1.5. Місцезнаходження Організації: Україна, м.Дніпропетровськ, вул.Халтуріна, 26.


2. МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння розвитку східного танцю на території Дніпропетровської області, підвищення ролі цих видів культурної діяльності у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя.


3. ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація у відповідності з основною метою та згідно до чинного законодавства виконує такі завдання: — сприяє, пропагує та популяризує східний танець; — сприяє масовому залученню (школярів, студентів та інших верств населення) до занять східним танцем; — розвиває та зміцнює зв'язки з міжнародними клубами, федераціями, Організаціями, об'єднаннями в сфері східного танцю; — сприяє соціальному захисту танцюристів, тренерів та інших спеціалістів — членів Організації; — приймає участь у розробці та реалізації програм розвитку східного танцю в місцевих осередках Організації; — сприяє проведенню роботи серед населення по пропаганді і популяризації східного танцю, фізичної культури і спорту на території Дніпропетровської області; — надає практичну, організаційну і методичну допомогу місцевим осередкам Організації; — організує і проводить показні виступи, змагання, фестивалі, навчально-тренувальні збори та інші заходи серед членів Організації; — бере участь в організації і проведенні наукових досліджень в сфері східного танцю;

— проводить науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1 Діяльність Організації поширюється на територію Дніпропетровської області.
4.2 Організація має право створювати місцеві осередки  на території Дніпропетровської області.
4.3. Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штампи та печатку, власну символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Президією Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
4.4. Організація має право на добровільних засадах засновувати або вступати у спілки об'єднань громадян (союзи, асоціації тощо), укладати з іншими громадськими об'єднаннями угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

4.5. Для здійснення мети і завдань визначених у цьому Статуті, Організація користується правом: — виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; — представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах; — одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; — вносити пропозиції до органів влади і управління; — розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; — засновувати засоби масової інформації; — здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій із Статутом юридичної особи, засновувати підприємства; — ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати
допомогу у їхньому створенні.


5. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


5.1 Членство у Організації є добровільним.
5.2 Організація будується на засадах індивідуального та колективного членства. В Організації є почесні члени.
5.3 Індивідуальним членом Організації може бути громадянин України, який визнає принципи, мету, завдання та Статут Організації, сплачує членські внески.
Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням Президії Організації на підставі поданої заяви.
5.4 Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій, що визнають мету, завдання та Статут Організації, сприяють їх втіленню, сплачують членські внески, і які займаються сприянням розвитку східного танцю.
Прийом колективних членів здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку або Президії Організації на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви.

Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.
5.5 Порядок прийому у члени регулюється положенням, яке затверджується Президією Організації.
5.6 Президія Організації може присвоїти звання Почесного члена Організації будь-якій особі, яка має визначні заслуги з розвитку східного танцю.
5.7 Почесний член Організації за його бажанням може брати участь у роботі Конференції та Президії Організації з правом дорадчого голосу.
5.8 Члени Організації мають право:

— брати участь у діяльності Організації; — обирати чи бути обраними до керівних та контрольних органів Організації; — одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, матеріальну, методичну, консультативну допомогу від Організації; — брати участь у культурно-творчих, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Організацією на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Організації; — вільно виходити з Організації.
5.9 Члени Організації зобов'язані: — активно сприяти розвитку східного танцю; — дотримуватися у своїй діяльності вимог цього Статуту та регламентуючих документів Організації; — виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації; — співпрацювати з Організацією з усіх питань, які стосуються організації змагань, фестивалів, навчально-тренувальні зборів та інших заходів; — своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески; — дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених
регламентуючими документами Організації.
5.10 Членство у Організації може бути припинено на підставі: — поданої заяви про вихід з Організації (для індивідуального члена), а також рішення зборів колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви колективного члена Президії Організації; — рішення Президії Організації у випадку порушення Статуту Організації; — невиконання рішень керівних органів Організації чи її місцевого осередку; — скоєння неетичних дій щодо окремих членів Організації або дій, спрямованих на підрив авторитету Організації в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях; — невиконання своїх обов'язків, пов'язаних з участю у діяльності Організації, завдання шкоди майну Організації.


6. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ


6.1 Організація може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення її статутної діяльності.
6.2 Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, в установленому порядку набуте від вступних та щорічних членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.3 Організація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
6.4 У власності Організації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Організації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
6.5 Кошти та інше майно Організації, в тому числі при ліквідації, не може перерозподілятись між її членами і використається згідно вимог чинного законодавства.
6.6 Організація самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її керівні органи.

6.7 Організація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.


7. СТРУКТУРА І  КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ


7.1. Основою Організації є місцеві осередки, які створюються за територіальною ознакою при наявності не менш 3 членів.
7.2. Місцеві осередки Організації легалізуються місцевими органами державної влади з правом юридичної особи або без права юридичної особи, керуються у своїй діяльності дійсним Статутом, мають круглу печатку, розрахункові рахунки, можуть мати штампи, бланки, інші реквізити, зразки яких затверджуються Президією Організації.

7.3. Вищим керівним органом Організації є Конференція, а в період між Конференціями — Президія Організації, яка діє згідно з наданими їй повноваженнями, за винятком тих, що є виключно компетенцією Конференції.

7.4. Конференція проводиться не менше одного разу на чотири роки. Позачергова Конференція може бути проведена за пропозицією Президії або за вимогою 1/3 членів Організації.
7.5. Делегування на Конференцію представників від місцевих осередків Організації та їх кількість визначається Президією.
7.6. Конференція вирішує такі питання: — визначає основні напрямки діяльності Організації і приймає відповідні рішення; — затверджує Статут Організації і вносить до нього зміни та доповнення; — обирає строком на чотири роки Президента Організації, Віце-президентів, Президію, Ревізійну комісію; — заслуховує звіти Президії, Ревізійної комісії і, за необхідністю, інших органів Організації; — затверджує рішення Президії про прийняття або виключення членів Організації; — реалізує право власності на майно та кошти Організації; — вирішує питання про реорганізацію і ліквідацію Організації.
7.7. Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів відкритим голосуванням.
7.8. Президент може бути переобраний до кінця строку повноважень на позачерговій Конференції, скликаній на вимогу 1/3 членів Організації.
7.9. Керівним органом Організації в період між Конференціями є Президія Організації, очолювана Президентом.

7.10. Президія Організації проводить свої засідання не менше двох разів на рік і вирішує такі питання:

— розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на Організацію Статутом і рішеннями Конференцій;

— розглядає питання використання коштів Організації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює їх виконання;

— затверджує програми діяльності Організації та звіти Президента і Віце-Президентів Організації; — затверджує річний звіт, річний баланс і бюджет Організації; — визначає розміри вступних та щорічних членських внесків; — вирішує питання прийняття та виключення членів Організації з наступним затвердженням цього Конференцією; — приймає рішення про створення та припинення діяльності місцевого осередку; — розглядає пропозиції про кошторис господарських витрат; — затверджує штати і структуру апарату Організації; — розглядає спірні питання між членами Організації.
7.11. Президія Організації має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні 2/3 її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.
7.12. У випадках, коли член Президії відсутній, він має поручити (письмово) право свого голосу іншим членам Президії, або членам Організації.
7.13. Президент Організації у відповідності із своїми повноваженнями: — представляє Організацію в інших підприємствах, установах та організаціях та діє від її імені; — представляє інтереси Організації у міжнародних організаціях; — приймає та звільняє працівників, які утримуються за рахунок коштів Організації у межах затвердженого кошторису, згідно з договором або контрактом; — розпоряджається коштами та майном Організації в межах, затверджених Конференцією; — підписує всю офіційну документацію; — слідкує за відповідністю діяльності Організації Статуту; — несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів; — організує і проводить міжнародну діяльність, укладає договори та угоди з зарубіжними
організаціями у встановленому порядку.
В разі неможливості виконання Президентом своїх обов'язків, скликається позачергова
Конференція для обрання нового Президента.
Під час тимчасової відсутності Президента або неможливості виконання ним своїх
повноважень, його функції виконує Віце-Президент.
7.14. Президія Організації має право доручити виконання частки обов'язків Президента, у тому числі розпорядженням коштами та майном Організації, Віце-Президенту Організації.
7.15. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається на Конференції Організації. Діяльність Ревізійної комісії регулюється окремими Положеннями, які приймаються Президією Організації.
7.16. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менш 2/3 її членів. Прийняття рішень здійснюється простою більшістю голосів. При рівному розподілі голосів — голос Голови комісії є вирішальним.
У своїй роботі Ревізійна комісія керується цим Статутом, рішеннями Конференції та діючим законодавством України.
7.17. Голова Ревізійної комісії має право брати участь у роботі Президії Організації з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія передає акти перевірок до Президії Організації, які подаються на Конференцію.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
8.2. Реорганізація Організації проводиться за рішенням Конференції, якщо за це рішення проголосувало не менш ¾ обраних делегатів Конференції. Організація може бути ліквідована за рішенням Конференції або суду.
8.3. Конференція або суд створюють ліквідаційну комісію.
8.4. Конференція або суд, що прийняли рішення про ліквідацію Організації, встановлюють порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій, який не може бути менше двох місяців з моменту об'яви про ліквідацію в офіційній печаті.
8.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та пред'являє його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
8.6. Майно, що залишилося після проведення всіх розрахунків, направляється на цілі, передбаченні цим Статутом або на благодійні цілі.
8.7. У випадку реорганізації Організації, її права та обов'язки переходять до правонаступників.


9.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ


9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються на загальних зборах більшістю не менш як у ѕ голосів.
9.2. Зміни та доповнення до статутних документів підлягають обов'язковій реєстрації.